Strona główna » Dokumenty » PRZETARGI » Przetargi - zamówienia publiczne - dostawy » Dostawa 30 ton cementu portlandzkiego cz. IV

Dostawa 30 ton cementu portlandzkiego cz. IV


Piaski, dnia 29.08.2006 r.

IZP.341-12/06

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU


Wójt Gminy Piaski reprezentujący Gminę Piaski, ul. 6-Stycznia 1, 63-820 Piaski ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 60 000 euro,  zgodnie z art. 39, 40  ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. na:  „Dostawa 30 ton cementu portlandzkiego cz. IV ”
Dostawa oraz rozładunek 30 ton cementu portlandzkiego CEM II/ B-V 32,5R lub lepszego zgodnego z normą PN-EN 197 w workach po 25 kg sukcesywnie wg uzgodnień po około 5 ton jednorazowo do betoniarni w Strzelcach Wielkich lub na budowę hali sportowej przy Zespole Szkół w Bodzewie po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym.
- Nie dopuszcza się składania ofert częściowych
- Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zamieszczona jest na stronie
www.bip.piaski-wlkp.pl . SIWZ można także odebrać w Urzędzie Gminy Piaski ul. 6-go Stycznia 1 pok. Nr 19 w godz. 8-15 lub otrzymać za zaliczeniem pocztowym
- Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych
- Wymagany termin wykonania: od dnia podpisania umowy do dnia 31.10.2006r.
- Warunki udziału w postępowaniu: W niniejszym postępowaniu mogą uczestniczyć wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:
  - spełniają wymagania określone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych
  - nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ww. ustawy
Wykonawcy, którzy nie spełniają przedstawionych wyżej warunków zostaną wykluczeni z postępowania na zasadzie art. 24 ust. 3 ustawy. Zamawiający dokona oceny spełniania powyższych warunków w oparciu o przedłożone oświadczenia i dokumenty.
- Wadium: nie jest wymagane
- Termin składania i otwarcia ofert: Oferty należy złożyć do dnia 6 września 2006r. do godz. 1000 w Urzędzie Gminy Piaski, ul. 6-go Stycznia 1, Piaski w pok. Nr 19 ( na ręce przewodniczącego komisji przetargowej Witolda Furmaniaka ). Otwarcie ofert nastąpi  6 września 2006r. godz. 1015 w salce konferencyjnej – pomieszczenie na poziomie piwnicy Urzędu Gminy.
- Termin związania z ofertą – Wykonawcy składający ofertę pozostaną nią związani przez okres 30 dni. Bieg terminu związania z ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
- Kryterium oceny ofert – cena brutto – 100 %
- Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej

                                                                                                     WÓJT GMINY PIASKI

                                                                                                          ZENON NORMAN

Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:
- osoby:Wpis archiwalny - zobacz aktualny
Typ dokumentu: Przetargi - zamówienia publiczne - dostawy
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Paweł Andrzejczak
Informację wprowadził: Paweł Andrzejczak
Opublikowany dnia: 2004-01-29
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)


Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.