Strona główna » Dokumenty » PRZETARGI » Przetargi - zamówienia publiczne - dostawy » Dostawa pustaków ściennych poryzowanych o długości 44 cm pióro + wpust oraz zaprawy termoizolacyjnej na budowę hali sportowej przy Zespole Szkół w Bodzewie

Dostawa pustaków ściennych poryzowanych o długości 44 cm pióro + wpust oraz zaprawy termoizolacyjnej na budowę hali sportowej przy Zespole Szkół w Bodzewie

Data publikacji: 14.06.2006
Termin składania ofert: 23.06.2006

Piaski, dnia 14.06.2006 r.

IZP.341-07/06

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Wójt Gminy Piaski reprezentujący Gminę Piaski, ul. 6-Stycznia 1, 63-820 Piaski ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 60 000 euro,  zgodnie z art. 39, 40  ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. na:
„Dostawę pustaków ściennych poryzowanych o długości 44 cm pióro + wpust oraz zaprawy termoizolacyjnej na budowę hali sportowej przy Zespole Szkół w Bodzewie”
Pustaki poryzowane dł. 44 cm p+w – 550 m2 ściany jednowarstwowej grubości 44 cm
Zaprawa murarska termoizolacyjna – 27500 litrów
CPV: 28811000-0
- Nie dopuszcza się składanie ofert częściowych
- Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zamieszczona jest na stronie
www.bip-piaski.wlkp.pl . SIWZ można także odebrać w Urzędzie Gminy Piaski ul. 6-go Stycznia 1 pok. Nr 19 w godz. 8-15 lub otrzymać za zaliczeniem pocztowym
- Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych
- Wymagany termin wykonania: 14 dni od dnia podpisania umowy
- Warunki udziału w postępowaniu: W niniejszym postępowaniu mogą uczestniczyć wykonaw-cy, którzy spełniają następujące warunki:
- spełniają wymagania określone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych
- nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ww. ustawy
Wykonawcy, którzy nie spełniają przedstawionych wyżej warunków zostaną wykluczeni z postępowania na zasadzie art. 24 ust. 3 ustawy. Zamawiający dokona oceny spełniania powyższych warunków w oparciu o przedłożone oświadczenia i dokumenty.
- Wadium: nie jest wymagane
- Termin składania i otwarcia ofert: Oferty należy złożyć do dnia 23 czerwca 2006r. do godz. 10:00 w Urzędzie Gminy Piaski, ul. 6-go Stycznia 1, Piaski w pok. Nr 19 ( na ręce przewodniczącego komisji przetargowej Witolda Furmaniaka ). Otwarcie ofert nastąpi  23 czerwca 2006 r. godz. 10:15 w salce konferencyjnej – pomieszczenie na poziomie piwnicy Urzędu Gminy.
- Termin związania z ofertą – Wykonawcy składający ofertę pozostaną nią związani przez okres 30 dni. Bieg terminu związania z ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
- Kryterium oceny ofert – cena brutto – 100 %
- Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej

                                                                                              Wójt Gminy Piaski

                                                                                                  Zenon Norman

Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Przetargi - zamówienia publiczne - dostawy
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Paweł Andrzejczak
Informację wprowadził: Paweł Andrzejczak
Opublikowany dnia: 2006-06-14
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-13
Ilość zmian wpisu: 2 - pokaż poprzednie wersje


Powiadom o zmianach w tym dokumencie


Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.