Strona główna » Dokumenty » RADA GMINY » Uchwały Rady » UCHWAŁA NR XVI/89/2011 RADY GMINY PIASKI z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości na terenie strefy aktywizacji gospodarczej w Grabonogu.

UCHWAŁA NR XVI/89/2011 RADY GMINY PIASKI z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości na terenie strefy aktywizacji gospodarczej w Grabonogu.

Numer uchwały: 89
Numer sesji: XVI
Rok: 2011

UCHWAŁA NR XVI/89/2011
RADY GMINY PIASKI
z dnia 30 grudnia 2011 r.
w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości na terenie strefy aktywizacji gospodarczej w Grabonogu.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 8 i art. 40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst
jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późniejszymi zmianami), art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991
r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 z późniejszymi zmianami)
RADA GMINY PIASKI uchwala, co następuje:
§ 1. 1. Zwalnia się z podatku od nieruchomości grunty, budynki i budowle związane z prowadzeniem
działalności gospodarczej w obrębie strefy aktywizacji gospodarczej w Grabonogu w zakresie nowo
wybudowanych zakładów zatrudniających pracowników.
2. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1 przysługuje przez okres pięciu lat licząc od powstania obowiązku podatkowego dotyczącego inwestycji gospodarczej na przedmiotowym terenie.
3. Numery działek i ich powierzchnie w strefie aktywizacji gospodarczej w Grabonogu określa załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 2. 1. Zwolnienie z podatku od nieruchomości stanowi pomoc de minimis, której udzielanie następuje zgodnie z przepisami rozporządzenia Komisji (WE) Nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu WE do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L. 379 z dnia 28 grudnia 2006 r.).
2. Przedsiębiorcy korzystający i ubiegający się o zwolnienie z podatku od nieruchomości zobowiązani są do przedstawienia:
1) wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis, jakie otrzymali w roku, w którym ubiegają się o pomoc, oraz w ciągu dwóch poprzedzających go lat, albo oświadczeń o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w ww. okresie, albo oświadczeń o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie,
2) informacji niezbędnych do udzielenia pomocy de minimis, dotyczących wnioskodawców i prowadzonej przez nich działalności gospodarczej oraz wielkości i przeznaczenia pomocy publicznej otrzymanej w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą, na pokrycie których ma być przeznaczona pomoc de minimis.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Piaski.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodnicząca Rady Gminy
Irena Różalska

Pliki do pobrania:Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Rafal Talarczak
Informację wprowadził: Rafal Talarczak
Opublikowany dnia: 2011-12-30
Wprowadzony do BIP dnia: 2012-10-18
Ilość zmian wpisu: 1 - pokaż poprzednie wersje


Powiadom o zmianach w tym dokumencie


Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.