Strona główna » Dokumenty » SPRAWY DO ZAŁATWIENIA » Gospodarka nieruchomościami » Oddanie nieruchomości w użytkowanie wieczyste

Oddanie nieruchomości w użytkowanie wieczyste


ODDANIE  NIERUCHOMOŚCI  W  UŻYTKOWANIE  WIECZYSTE

Podstawa prawna :

Art. 29 -33 i art. 71 – 81  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2010 Nr 102, poz. 651 ze zmianami)

Podstawowe zasady :

Oddanie nieruchomości gruntowej w użytkowanie wieczyste wymaga zawarcia umowy w formie aktu notarialnego i wpisu w księdze wieczystej. Okres użytkowania wieczystego ustala  się na lat 99 lub lat 40.

Postanowienia umowy o oddanie nieruchomości gruntowej w użytkowanie wieczyste dotyczące sposobu korzystania z tej nieruchomości podlegają ujawnieniu w księdze wieczystej.

Oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowej zabudowanej następuje z równoczesną sprzedażą położonych na tej nieruchomości budynków.

Nieruchomość gruntowa oddana w użytkowanie wieczyste może być sprzedana wyłącznie użytkownikowi wieczystemu.

Użytkowanie wieczyste wygasa z upływem okresu ustalonego w umowie albo przez rozwiązanie umowy przed upływem okresu.

Za oddanie nieruchomości gruntowej w użytkowanie wieczyste pobiera się pierwszą opłatę i opłaty roczne.

Opłaty ustala się według stawki procentowej od ceny nieruchomości gruntowej, którą ustala się wg. wartości rynkowej określonej w operacie szacunkowym. Opłaty wnosi się przez cały okres użytkowania wieczystego w terminie  do 31 marca każdego roku.

Wysokość stawek procentowych opłat  z tytułu użytkowania wieczystego jest uzależniona od określonego w umowie celu, na jaki nieruchomość została oddana.

Wysokość  opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego może być aktualizowana nie częściej niż raz na trzy lata.

1.Wypowiedzenie wysokości opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej ( art. 81 ustawy o gospodarce nieruchomościami)

Wymagane dokumenty :

·        Wniosek złożony najpóźniej do 31 grudnia roku poprzedzającego obowiązywanie nowej opłaty.

·        Dowód w sprawie tj. operat szacunkowy, iż istnieją przesłanki do aktualizacji opłaty.

Aktualizacja opłaty rocznej z urzędu. Wójt Gminy Piaski wypowiada dotychczasową wysokość opłaty, do dnia 31 grudnia roku poprzedzającego, przesyłając równocześnie ofertę przyjęcia jej nowej wysokości. Do wypowiedzenia dołącza się informację o wartości nieruchomości i miejscu w którym można zapoznać się z operatem szacunkowym.

Użytkownik wieczysty może w terminie 30 dni od dnia otrzymania wypowiedzenia, złożyć do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lesznie wniosek o ustalenie, że aktualizacja opłaty jest nieuzasadniona albo uzasadniona w innej wysokości.

 

2.  Ustalenie innego niż określonego w ustawie terminu wnoszenia opłat ( art. 71 ust.4 ustawy o gospodarce nieruchomościami, ustawa z dnia 30.04.2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej).

Wymagane dokumenty :

·        Wniosek złożony przez użytkownika wieczystego najpóźniej do dnia 17 marca,

·        Dołączone do wniosku dokumenty potwierdzające złą sytuację finansową ( np. zaświadczenie o dochodach, bilans, rachunek zysków i strat, opinie banku o sytuacji finansowej itp.)

3. Udzielenie bonifikaty w opłacie rocznej ( uzależnione od dochodu miesięcznego na członka gospodarstwa domowego)  osobom fizycznym , jeżeli nieruchomość jest przeznaczona lub wykorzystywana na cele mieszkaniowe – sprawa opisana oddzielnie.

 
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:
- osoby:Typ dokumentu: Gospodarka nieruchomościami
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Rafal Talarczak
Informację wprowadził: Rafal Talarczak
Opublikowany dnia: 2011-11-22
Wprowadzony do BIP dnia: 2011-11-22
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie


Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.