Strona główna » Dokumenty » SPRAWY DO ZAŁATWIENIA » Gospodarka nieruchomościami » Podział nieruchomości

Podział nieruchomości


PODZIAŁY    NIERUCHOMOŚCI

Wymagane dokumenty :

1.Wniosek  o podział nieruchomości podpisany przez  wszystkich współwłaścicieli.

2. Załączniki do wniosku ( oryginały):

·        Dokument stwierdzający tytuł prawny do nieruchomości ( odpis z księgi wieczystej albo oświadczenie wnioskodawcy przedstawiające aktualny stan wpisów w księdze wieczystej składane pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań;

·        Wypis z katastru nieruchomości  i kopia mapy katastralnej obejmującej nieruchomość podlegającą podziałowi ( wypis z rejestru gruntów i mapa ewidencyjna);

·        Wstępny projekt podziału nieruchomości;

·        Ostateczna decyzja o warunkach zabudowy wraz z załącznikiem graficznym, jeżeli podział ma nastąpić na podstawie art..94 ust.1 ustawy o gospodarce nieruchomościami;

·        Ostateczne pozwolenie, o którym mowa w art.96 ust.1a ustawy o gospodarce nieruchomościami w przypadku nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków.

3. Po wydaniu postanowienia opiniującego pozytywnie wstępny  projekt podziału  i nadaniu mu klauzuli ostateczności, wniosek należy uzupełnić o:

·        Protokół z przyjęcia granic nieruchomości;

·        Wykaz zmian gruntowych;

·        Wykaz synchronizacyjny, jeżeli oznaczenie działek gruntu w katastrze nieruchomości jest inne niż w księdze wieczystej;

·        Projekt podziału nieruchomości wykonany przez geodetę uprawnionego na mapie zasadniczej, co najmniej  w 4 egzemplarzach.

4. Jeżeli przedmiotem podziału jest nieruchomość zabudowana, a proponowany podział powoduje także podział budynku, granice projektowanych do wydzielenia działek gruntu powinny przebiegać wzdłuż pionowych płaszczyzn, które tworzone są przez ściany oddzielenia przeciwpożarowego na całej wysokości budynku, od fundamentu do przykrycia dachu. W budynkach, w których nie ma ścian oddzielenia przeciwpożarowego, granice projektowanych do wydzielenia działek gruntu powinny przebiegać wzdłuż pionowych płaszczyzn, które tworzone są przez ściany usytuowane na całej wysokości budynku od fundamentu do przykrycia dachu, wyraźnie dzielące budynek na dwie odrębnie wykorzystywane części, które mają własne wejścia i są wyposażone w odrębne instalacje.

Odcinek granicy wewnątrz budynku przedstawia się na rzutach poszczególnych kondygnacji budynku.

5. W przypadku podziału niezależnie od ustaleń planu miejscowego, na podstawie art.95 ustawy o gospodarce nieruchomościami, postanowienie opiniujące nie jest wymagane, a do wniosku należy dołączyć dokumenty, o których mowa w pkt 2 ppkt 1 i 2, pkt 3.

Miejsce złożenia wniosku wraz z załącznikami :

Urząd Gminy w Piaskach, ul. 6 Stycznia 1, sekretariat, Tel. 65 5719030 wew. 34.

 

 

Opłaty:

Wniosek nie podlega opłacie skarbowej.

Termin i sposób załatwienia :

Postanowienie  opiniujące wstępny projekt podziału wydawane jest w terminie do 30 dni. Na

Po otrzymaniu projektu podziału ( przyjętego do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego) oraz pozostałych dokumentów  wymienionych  w pkt 3 zostaje wydana w terminie do 30 dni decyzja zatwierdzająca projekt podziału nieruchomości.

Podstawa prawna :

Dział III, rozdział 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( tj. Dz. U. z 2010 r. nr 102, poz. 651 ze zmianami); rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie sposobu i trybu dokonywania podziałów nieruchomości ( Dz. U. z 2004 r. Nr 268, poz.2663 ze zmianami).

Tryb odwoławczy :

Na postanowienie opiniujące wstępny projekt podziału nieruchomości służy zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lesznie, za pośrednictwem Wójta Gminy Piaski, w terminie 7 dni od daty doręczenia postanowienia stronie.

Od decyzji w sprawie zatwierdzenia podziału nieruchomości służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lesznie, za pośrednictwem Wójta Gminy Piaski, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

Inne informacje :

Informuje się, że Rada Gminy Piaski na podstawie art. 98a  ustawy o gospodarce nieruchomościami, podjęła uchwałę nr XVIII/111/2008 z dnia 12 lutego 2008 r. w sprawie ustalenia stawki procentowej opłaty  adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości wskutek podziału nieruchomości, w wysokości 25 % różnicy pomiędzy wartością jaką miała nieruchomość przed jej podziałem, a wartością jaką ma po podziale.

Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:
- osoby:Typ dokumentu: Gospodarka nieruchomościami
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Rafal Talarczak
Informację wprowadził: Rafal Talarczak
Opublikowany dnia: 2011-11-22
Wprowadzony do BIP dnia: 2011-11-22
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie


Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.