Strona główna » Dokumenty » PRZETARGI » Przetargi - nieruchomości - lokale i inne obiekty » Wójt Gminy Piaski ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niżej wymienionej nieruchomości zabudowanej położonej w Strzelcach Wielkich, stanowiącej własność Gminy Piaski

Wójt Gminy Piaski ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niżej wymienionej nieruchomości zabudowanej położonej w Strzelcach Wielkich, stanowiącej własność Gminy Piaski

Data publikacji: 24.08.2011
Termin składania ofert: 14.10.2011

Załącznik do Zarządzenia nr 53 /2011
Wójta Gminy Piaski z dnia 24 sierpnia 2011 r.

 

Wójt Gminy Piaski
o g ł a s z a
Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niżej wymienionej nieruchomości zabudowanej położonej w Strzelcach Wielkich, stanowiącej własność Gminy Piaski.

 


Nr działki

Arkusz mapy

Oznaczenie księgi wieczystej

Powierzchnia

m2

Położenie -

obręb geodezyjny

Cena wywoławcza

netto     zł.

 Wadium

     zł.

 

 508/40

 

 ark.m. 2

PO1Y/000

22364/9

Sąd Rejonowy

w Gostyniu

    

    98 m2

 

Strzelce

Wielkie

 

27 000,00zł.

 

  5 400,00 zł.

Opis budynku : Budynek gospodarczy, parterowy, niepodpiwniczony, ściany murowane z pustaków, dach o konstrukcji szkieletowej, pokryty eternitem falistym. Powierzchnia zabudowy 87 m2, powierzchnia użytkowa 78 m2. Do budynku doprowadzona sieć elektryczna. Obiekt wymaga remontu.


Opis budynku : Budynek gospodarczy, parterowy, niepodpiwniczony, ściany murowane z pustaków, dach o konstrukcji szkieletowej, pokryty eternitem falistym. Powierzchnia zabudowy 87 m2, powierzchnia użytkowa 78 m2. Do budynku doprowadzona sieć elektryczna. Obiekt wymaga remontu.
Księga wieczysta nie wykazuje obciążeń i zobowiązań. Postąpienie nie mniejsze niż 1 % ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
Nieruchomość nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, a w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego znajduje się na obszarze oznaczonym jako teren przemysłowy (zakład produkcyjny, skład itp.) Otoczenie stanowią nieruchomości gruntowe zabudowane – zabudowa przemysłowa i mieszkaniowa. Rejon lokalizacji nieruchomości wyposażony w sieci: wodociągową, energetyczną, gazową. Droga gruntowa.
Budynek udostępniony będzie do oględzin po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu.
Sprzedaż nieruchomości odbywa się na podstawie danych ewidencji geodezyjnej. Ewentualne wznawianie granic odbywa się staraniem i na koszt nabywcy.
Przyjmuje się, że stający do przetargu akceptują aktualny stan nieruchomości bez zastrzeżeń.
Przetarg odbędzie się dnia 20 października 2011 r. o godz. 9oo w siedzibie Urzędu Gminy w Piaskach, ul. 6 Stycznia nr 1, sala w podwórzu.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu z dopiskiem „wadium na działkę nr 508/40”, na konto Gminy Piaski - UG Nr 97 86780005 0050 0500 4994 0002 w Powiatowym Banku Spółdzielczym, Oddział w Piaskach w terminie do dnia 14 października 2011 r. w taki sposób, aby najpóźniej w dniu 14 października 2011 r. wadium znajdowało się na rachunku bankowym Gminy Piaski .Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.
Uczestnicy przetargu zobowiązani są posiadać : dowód wpłaty wadium, dowód tożsamości, a firmy lub spółki dodatkowo aktualny odpis z rejestru sadowego lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej wraz z ewentualnymi pełnomocnictwami notarialnymi upoważniającymi do uczestnictwa w przetargu..
Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości, a pozostałym uczestnikom zostanie zwrócone niezwłocznie po zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od zamknięcia przetargu.
Cena nieruchomości osiągnięta w przetargu podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność. Dostawa nieruchomości zwolniona od podatku od towarów i usług na mocy art.43 ust.1 pkt.10a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług ( Dz. U. Nr 54, poz. 535 z zm.
O miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży, osoba ustalona jako nabywca nieruchomości zostanie zawiadomiona najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.
W przypadku, gdy osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i w terminie podanym w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Koszty związane z nabyciem nieruchomości ponosi nabywca.
Bliższe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy w Piaskach, pokój nr 5 tel. 0-65 5719030 wew. 34.
Ogłoszenie o przetargu zamieszczone jest na stronie internetowej Gminy Piaski www.bip.piaski-wlkp.pl
Zastrzega się prawo odwołania przetargu z podaniem przyczyny.

 

                                                                Wójt Gminy Piaski

                                                                  Zenon Norman
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:
- osoby:Typ dokumentu: Przetargi - nieruchomości - lokale i inne obiekty
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Rafal Talarczak
Informację wprowadził: Rafal Talarczak
Opublikowany dnia: 2011-08-25
Wprowadzony do BIP dnia: 2011-08-25
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie


Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.