Strona główna » Dokumenty » STATUTY I REGULAMINY » Statut Gminnego Ośrodka Kultury w Piaskach

Statut Gminnego Ośrodka Kultury w Piaskach


UCHWAŁA NR V/30/2003
Rady Gminy Piaski z dnia 24 lutego 2003 r.

w sprawie : nadania Statutu Gminnego Ośrodka Kultury w Piaskach.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 2 pkt 2 w związku z art. 7 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym / tj. Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z 2001 r. z e zmianami / art.13 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej / Dz. U. z 2001 r. Nr 13 poz. 123 ze zmianami/ RADA GMINY PIASKI u c h w a l a, co następuje :

§ 1
Nadaje się Statut Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Piaskach stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2
Traci moc uchwała Nr VIII/41/85 Gminnej Rady Narodowej w Piaskach z dnia 7 listopada 1985r. w sprawie uchwalenia statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Piaskach i Gminnego Ośrodka Kultury w Piaskach.

§ 3
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Piaski.

§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

                                                                           Przewodnicząca Rady Gminy

                                                                                        Irena Różalska

Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: STATUTY I REGULAMINY
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Paweł Andrzejczak
Informację wprowadził: Paweł Andrzejczak
Opublikowany dnia: 2003-02-24
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-21
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie


Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.