Strona główna » Dokumenty » STATUTY I REGULAMINY » REGULAMIN ORGANIZACYJNY GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W PIASKACH

REGULAMIN ORGANIZACYJNY GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W PIASKACH


REGULAMIN ORGANIZACYJNY
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W PIASKACH


I. Postanowienia ogólne

§1.1. Regulamin organizacyjny zwany dalej "Regulaminem" określa organizację oraz zasady funkcjonowania Gminnego Ośrodka Kultury w Piaskach.
2. Gminny Ośrodek Kultury w Piaskach zwany dalej "GOK" działa na podstawie:
- Ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz.1591 wraz z późniejszymi zmianami/;
- Ustawa z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej /Dz. U. z 2001r. Nr 13 poz. 123 z późniejszymi zmianami/;
- Statut Gminnego Ośrodka Kultury
3. Gminny Ośrodek Kultury realizuje zadania:
1/ własne wynikające ze Statutu
2/ zlecone przez Gminę
3/ powierzone, wynikające z kalendarza imprez ogólnopolskich i rejonowych

II. Zasady kierowania GOK-iem

§2.1. Kierownikiem GOK-u jest Dyrektor GOK
2. Dyrektora w czasie jego nieobecności zastępuje St. instr. d/s plastyki
3. Dyrektor jest zwierzchnikiem służbowym w stosunku do pracowników GOK i osób zatrudnionych w GOK na innych zasadach.

§3. Do szczegółowych obowiązków Dyrektora GOK należy organizacja pracy GOK, kierowanie bieżącymi sprawami instytucji, oraz reprezentowanie jej na zewnątrz, a w szczególności:
1/ opracowywanie planu pracy oraz budżetu GOK i sprawozdań z jego wykonania
2/ organizowanie pracy GOK
3/ prowadzenie polityki kadrowej
4/ wykonywanie uprawnień zwierzchnika służbowego w stosunku do pracowników GOK
5/ sprawowanie nadzoru nad wykonaniem zadań należących do GOK-u

III. Struktura organizacyjna GOK

§4.1. W skład GOK wchodzi:
1/ dział administracyjno-księgowy
2/ dział upowszechniania kultury i edukacji artystycznej
3/ dział gospodarczy
2. W GOK tworzy się następujące stanowiska pracy:
1/ w dziale administracyjno-księgowym - księgowa
2/ w dziale upowszechniania kultury i edukacji artystycznej
- St. instr. d/s środowiskowych i plastyki
- Instr. d/s środowiskowych i plastyki
- St. instr. d/s środowiskowych i muzyki
- Instr. d/s środowiskowych i teatru
3. w dziale gospodarczym
- pracownik gosp. - palacz
- pracownik gosp. - praczka

§5. Wszyscy pracownicy GOK-u wykonują swoje obowiązki zgodnie z posiadaną wiedzą, terminowo i sumiennie, zapewniając warunki sprawnej organizacji pracy podległych zespołów i sekcji i ponoszą odpowiedzialność za wyniki swej pracy przed Dyrektorem.

IV Zadania wspólne dla wszystkich pracowników GOK

§6. Do wspólnych zadań pracowników GOK należy:
1/ zapewnienie właściwej i terminowej realizacji powierzonych obowiązków
2/ współdziałanie przy wykonywaniu zadań powierzonych GOK-owi
3/ usprawnianie organizacji, form i metod pracy własnej
4/ podejmowanie i wdrażanie niezbędnych przedsięwzięć dla ochrony tajemnicy służbowej, państwowej, o danych osobowych, niejawnej
5/ przygotowywanie okresowych ocen, analiz, informacji i sprawozdań
6/ utrzymanie porządku i czystości na zajmowanym stanowisku pracy
7/ pomoc w przygotowaniu pomieszczeń do zaplanowanych imprez
8/ przestrzeganie przepisów BHP i p.poż
9/ dbałość o zabezpieczenie obiektu przed włamaniami (zamykanie okien i drzwi po zakończeniu pracy)

V. Zakresy działania działów

§7 Do zadań działu administracyjno-księgowego należy:
1/ prowadzenie księgowości syntetyczno-analitycznej dochodów i wydatków instytucji
2/ sporządzanie budżetu bilansu rocznego oraz wykonywanie sprawozdań z działalności finansowej GOK
3/ dokonywanie rozliczeń z ZUS
4/ dokonywanie wszelkich rozliczeń z Urzędem Skarbowym
5/ prowadzenie ksiąg inwentarzowych GOK
6/ realizowanie wypłat dla pracowników
7/ prowadzenie kadr oraz rejestru zwolnień pracowników
8/ prowadzenie kasy GOK i rozliczeń służbowych
9/ prowadzenie wszelkie czynności związane z prawidłowym rozliczeniem z tytułu podatków i innych należności publiczno-prawnych
Do zadań działu upowszechniania kultury i edukacji artystycznej należy
1/ rozwijanie różnych form edukacji kulturalnej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych
2/ koordynacja pracy amatorskich zespołów artystycznych, sekcji i ognisk
3/ organizowanie imprez kulturalnych w obiektach instytucji i poza nimi
4/ obsługa techniczna i organizacyjna przedsięwzięć programowych GOK, jak koncerty, imprezy plenerowe, zabawy, spektakle teatralne, turnieje i inne
5/ konserwacja narzędzi i sprzętu technicznego i jego drobne naprawy
6/ prowadzenie współpracy ze szkołami i innymi organizacjami społecznymi działającymi na terenie gminy
7/ analiza potrzeb w zakresie remontów i inwestycji obiektów GOK
Do zadań działu gospodarczego należy:
1/ utrzymanie obiektów i terenu GOK w należytej czystości i porządku
2/ konserwacja narzędzi i sprzętu technicznego, jego drobne naprawy i dbałość o dobry stan techniczny urządzeń
3/ pranie obrusów, zasłon, firan oraz innych materiałów będących w użytkowaniu GOK
4/ przygotowanie pomieszczeń GOK do odbycia zaplanowanych imprez
5/ poprawianie estetyki wokół obiektu poprzez nasadzenia kwiatów, krzewów i drzewek oraz dbanie o ich wzrost.
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: STATUTY I REGULAMINY
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Paweł Andrzejczak
Informację wprowadził: Paweł Andrzejczak
Opublikowany dnia: 2005-05-25
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-07
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie


Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.